Okresné metodické zamestnanie Lošonec júl 2016

Okresné metodické zamestnanie v Lošonci bolo zamerané na nácvik protipovodňovej služby v súčinnosti všetkých DHZ okresu Trnava, HaZZ Trnava a DHZ Pole. DHZ vykonali nácvik stavania protipovodňových bariér, HaZZ Trnava prezentoval veľkokapacitné kontajnerové čerpadlo a plničku vriec pieskom a DHZ Pole prezentovalo špeciálnu techniku používanú pri živelných pohromách.