O nás

Vznik : 5.júna 1926
Zakladatelia: Karol Borecký
Počet členov:   49, z toho 5 žien
Súčasný predseda: Mgr. Igor Rábara
Súčasný veliteľ:  Ing. Ľubomír Tollarovič 

História a činnosť
        Prvý dobrovoľný zbor bol založený v roku 1908, zakladajúcich členov bolo 22. Po vzniku ČSR na ustanovujúcom zasadnutí bol založený 5.6.1926 nový zbor. Prvým veliteľom sa stal Karol Borecký, ktorý bol vo funkcii do roku 1929. Jednou z najvýraznejších osobností zboru bol František Treflík, ktorý viedol hasičský zbor v rokoch 1933 až 1959. Finančné prostriedky získavali v minulosti z predstavení divadelného krúžku, ktorý pôsobil pri hasičskom zbore v rokoch 1948 – 1968. V obci veľmi dobre dlhodobo funguje spolupráca medzi hasičským zborom a Obecným úradom. Dôkazom toho sú spoločne organizované akcie ako brigády, športovo zábavné dni pre deti, pohárová hasičská súťaž na počesť zaslúžilých členov. Hasiči taktiež každoročne organizujú ples. Všetky tieto akcie majú v obci dlhoročnú tradíciu.

Silnou zložkou hasičského zboru sú jeho súťažné družstvá. Dlhodobo pracuje najmä hasičské družstvo mužov, ktoré sa v ostatných dvoch desaťročiach vždy prebojovalo z Obvodového kola previerky pripravenosti do Okresného kola – 13 krát z prvého miesta. V Okresných kolách previerky pripravenosti sa 5 krát umiestnili na 2. mieste a 4 krát na 4. mieste. Počas tohto obdobia sa s súťažnom družstve vystriedali 4 generácie chlapcov. Ako príprava chlapcov pre družstvo mužov pracuje družstvo dorastu. Títo chlapci zaznamenali zatiaľ najlepší športový výsledok zboru keď v roku 2013 dosiahli 2. miesto na Krajskom kole previerky pripravenosti – delil ich len malý krôčik od postupu do Národného kola. V novodobej histórii zboru v rokoch 2000 – 2007 aktívne pracovali aj súťažné družstvá dorasteniek a žien, ktoré počas svojho pôsobenia pravidelne postupovali na Okresné a Krajské kolá previerok pripravenosti. Ich najväčším úspechom bolo 2 krát 3. miesto na Krajskom kole previerky pripravenosti.

Hasičský zbor sa zúčastňuje na všetkých aktivitách organizovaných v rámci DPO v našom regióne. V hodnotení celoročnej aktivity patrí k popredným zborom v rámci okresu Trnava. V rokoch 2013 a 2014 došlo v hasičskom zbore k všeobecnej výmene členov a funkcionárov kedy starší členovia zboru prenechali aktívnu prácu na mladších členov. K výmene generácii prišlo vo vedení zboru, v zásahovom tíme i v športových družstvách. Cieľom zboru do budúcnosti je naďalej rozvíjať rôznorodé aktivity zboru, napredovať v odbornej príprave členov a pokračovať v práci s mládežou.

Hasičská zbrojnica, socha sv. Floriána, technika
        Hasičská zbrojnica bola postavená spolu s budovou obecného úradu v roku 1971. V roku 2009 bola zrekonštruovaná z dôvodu potreby zväčšenia výšky pre nové hasičské auto CAS 25 Karosa. Pri hasičskej zbrojnici je umiestnená i socha sv. Floriána, ktorá bola postavená a vysvätená v auguste 2001. V súčasnosti hasičský zbor vlastní CAS 25 Karosa L 101 a 3 kusy PS12.

Osobnosti hasičského zboru
        Najvýraznejšími osobnosťami hasičského zboru, ktorí sa pričinili o jeho vznik, fungovanie a rozvoj boli jeho dlhoroční velitelia František Treflík, Ján Bartoš a Ľubomír Tollarovič ako i dlhoročný predseda Štefan Vachan. Okrskový funkcionár Ľubomír Tollarovič bol vyhodnotený aj ako najlepší funkcionár okresu.

Najväčšie úspechy
       
Čestné uznanie udelené v Prahe v roku 1956 Ústredným výborom Československého zväzu požiarnej ochrany.
2. miesto dorastencov na Krajskom kole previerky pripravenosti, dva krát 3. miesto dorasteniek na Krajskom kole previerky pripravenosti.